לקביעת פגישה וייעוץ חייגו אלינו: 050-8865380

בודק שכר מוסמך

 בדיקות שכר

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה


מטרת החוק
החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה (תשע"ב – 2011) בא להגביר ולייעל אכיפתם של דיני העבודה על כלל המעסיקים ומזמיני השירות במשק. זאת בדרך של נקיטת הליכים מנהליים, עיצומים כספיים ואף הליכים פליליים כנגד מעסיקים המפרים את זכויות עובדיהם. הכל מתוך ראייה כי העובדים זוכים לכל תנאי וזכויות העסקה וכן המעביד מציית לחוקי העבודה וצווי ההרחבה השונים.

הגוף הממונה על ישום חוק זה הינו זרוע העבודה של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, באמצעות מנהל ההסדרה והאכיפה (להלן - המשרד הממונה). מפקחי המשרד הממונה , אמונים על ביקורות חוץ המתבצעות בחצרות המעסיקים בדרך של ביקורות יזומות אקראיות ו/או בדרך של תלונות עובדים ו/או מידעים המגיעים אליהם מרשויות חוק אחרות דוגמת משרדי הביטוח הלאומי.

סכומי העיצומים בחוק מגיעים עד כדי כ – 36,000 ₪ (בשנת 2019) בגין כל הפרה המנויה בתוספת 2 לחוק ובגין כל עובד ועובד ומשתנים בהתאם לסיווג המפר, אופי ונסיבות ההפרה. כך למשל במקרים של הפרות חוזרות (הפרה שניה זהה בתוך שנתיים) - גובה העיצומים מוכפל. ובמקרים של הפרות מתמשכות תוספת 2% מסכום העיצום המקורי בגין כל יום שההפרה נמשכת. מקרים של עיצומים כספיים שהוטלו על מעסיקים בשנים אחרונות.

במקרים של מזמיני שירות (מעסיקים המפעילים קבלני משנה) מתחום השמירה, האבטחה, ניקיון והסעדה, החוק רואה גם אותם כאחראים לתנאי העסקתם של עובדי הקבלן שלהם כאילו היו הם עצמם מעסיקים ישירים של עובדים אלו. החוק מאפשר בהתייחס למזמיני שירות שאצל הקבלן מטעמם נתגלו הפרות אצל עובדיו, את הסנקציות הבאות :

 • הטלת עיצומים כספיים.

 • הגשת תביעה אזרחית כנגד מזמין השירות.

 • הגשת כתבי אישום נגד מנהלים אצל מזמין השירות.

 
הגנות העומדות בפני מעסיקים ומזמיני השירות
הגנה מרכזית העומדת בפני מעסיק / קבלן / מזמין שירות, כנגד תובענה אזרחית ופלילית, הנובעת מאי ציות להוראות החוק, הינה הסתמכות בתום לבב על הבדיקות התקופתיות, הנערכות בידי בודק שכר מוסמך.
בנוסף, ניתן להפחית את סכומי העיצום הכספי בשיעור של כ-30% ככל והסתמך המעסיק על בדיקות תקופתיות של בודק שכר מוסמך לבחינת שמירת זכויות העובדים. 
 
מי הוא בודק שכר מוסמך
כל רואה חשבון, עורך דין ויועץ מס המחזיקים בתעודת הסמכה של בודק שכר מוסמך מטעם המשרד הממונה.
תשומת הלב לכך כי עד חודש יולי 2019 כלל רואי החשבון היו רשאים לעסוק בתחום אף ללא תעודת הסמכה. החל מחודש יולי 2019 גם רו"ח חייבים בתעודת הסמכה וללא תעודה זו לא יהיו רשאים לייצג מול המשרד הממונה ולפעול לטובת מעסיק.
 
הודעות על כוונות חיוב (5)
אלו הודעות למעסיקים על כוונת המשרד הממונה להטיל עליו עיצומים כספיים בהמשך ליסוד סביר שהגיע לידם כי המעסיק הפר הוראות חיקוק שונות מדיני העבודה. הודעות אלו יפרטו את ההפרות שנמצאו ומועדם, את סכום העיצום הכספי והמועד לתשלומו, את הזכות לטעון טענות בכתב בפני הממונה תוך 30 יום, ובמקרים של הפרות חוזרות/מתמשכות – את שיעור התוספת לעיצום.

ע"פ חוק, תשלום העיצומים הכספיים לא גורע מהאחריות הפלילית של מעסיק בשל הפרת זכויות עובדיו במקרים מסויימים.
 
סוגי בדיקות השכר
בודק השכר, בהתאם להודעה על כוונת החיוב שיצאה כנגד המעסיק, יחליט על סוגי הבדיקות ומתכונתם הכל בהתאם לחוק ולתקנות מכוחו.
בסיום בדיקותיו ימציא בודק שכר מוסמך מסקנותיו ותוצאות בדיקתו למזמין השירות, ינחה לתיקון ההפרות ויוודא ביצוען. בשלב הסופי יפעל מול המשרד הממונה לסילוק העיצומים הכספיים / הפחתתם ע"פ הענין.
 
כיצד על המעסיק לנהוג
מומלץ כי המעסיקים יבצעו "בדק בית" באירגונם, כזה הכולל :

 • היכרות מעמיקה עם הוראות החוק הרלבנטיים (הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה) להעסקת עובדים.

 • יישום הלכה למעשה של דיני העבודה באופן מלא ודווקני.

 • קבלת יעוץ וחו"ד משפטית בקשר עם כל סטיה מהוראות חוקי העבודה.

 • קביעת נהלי בידוק פנימי באירגון, הנוגעים לבירור תלונות העובדים, במטרה למנוע תלונות מיותרות לגורמי האכיפה.

 • מינוי בודק שכר מוסמך כרשת ביטחון בפני חשיפה לתביעה אזרחית ופלילית.

 
כיצד על מזמין השירות לנהוג
מומלץ כי מזמיני השירות יבצעו "בדק בית" באירגונם, כזה הכולל :

 • בידוק מחדש של הסכמי ההתקשרות עם קבלני המשנה ווידוא כי אינם כוללים מולם "חוזי הפסד" לקבלן.

 • ווידוא פעיל עם קבלני המשנה, כי גם הם נוקטים תהליכי בדיקה ובקרה וכן ציות דווקני לחוקי העבודה.

 • התאמת הסכמי ההתקשרות מול המעסיקים, באופן שכל הפרה שתמצא ולא תטופל כיאות, תעמיד באופן מיידי בספק את המשך ההתקשרות ללא פיצוי למעסיק.

 • מינוי בודק שכר מוסמך כרשת ביטחון בפני חשיפה לתביעה אזרחית ופלילית.

 
להמשך קריאה ופרסומים של משרד העבודה והרווחה בנושא.

 
משרד אלירן אילון רואה חשבון נותן שירותי בודק שכר מוסמך בפתח תקוה ובכל רחבי הארץ :

והכל במקצועיות, מהימנות ואדיבות !!!

לשם ביצוע בדיקות בודק שכר מוסמך התקשר וקבע פגישת יעוץ ראשונה חינם: רואה חשבון אלירן אילון 050-8865380

 
  
כל האמור באתר אינו מהווה חוות דעת, אינו תחליף ליעוץ משפטי, נועד למתן אינפורמציה בסיסית וראשונית בלבד,
אינו מהווה מענה לכלל הנסיבות ואינו בא להחליף יעוץ אישי ופרטני מאת רואה חשבון.