לקביעת פגישה וייעוץ חייגו אלינו: 050-8865380

הגשת דוח שנתי


מי חייב בהגשת דוח מס שנתי ?
ע"פ חוק, מחוייבים כל הנמנים להלן (רשימה חלקית) בתום כל שנת מס בהגשת דוח אישי שנתי על הכנסותיהם :
 • תושב ישראל שטרם מלאו לו 18 ושהכנסותיו השנתיות עלו על 78 אש"ח. (2014)
 • בן זוג שהצהיר בדוח שהגיש בן זוגו הרשום, כי ידווח על הכנסותיו בנפרד.
 • כל בעל עסק מורשה / פטור בישראל.
 • תושב חוץ שלו הכנסה חייבת במס בישראל. (אא"כ נוכה מההכנסה מס במקור מקסימלי)
 • נישום בעל שליטה בחברה בישראל, או בחברה נשלטת זרה, או בחברת משלח יד זרה.
 • בעל שליטה בחברת משלח יד זרה (חמי"ז), או בחברה נשלטת זרה (חנ"ז).
 • כל מי שפקיד שומה דרש ממנו לעשות כן.
 • מי שלו הכנסות ממשכורת שנתית (לרבות קיצבה ומענק פרישה חייב) העולות על סך – 649 אש"ח. (2014)
 • המוכר זכות במקרקעין שאינה פטורה ממס ולא שילם מס שבח בשיעור המירבי, או שהמס לגביו חושב בדרך של פריסה.
 • מי שלו הכנסות מדמי שכירות במסלול 10%, בסכום העולה על 337 אש"ח.
 • מי שנצמחה לו הכנסה / רווח מני"ע מחוץ לישראל בסכום העולה על 337 אש"ח ולא שולמה בגינה מקדמת מס.
 • מי שלו הכנסה מקצבה מחוץ לישראל בשל עבודתו במדינת חוץ (עולה / תושב חוזר) בסכום העולה על 337 אש"ח ויש לשלם בגינה מס נוסף בישראל.
 • מי שלו הכנסות ריבית בגין תוכניות חסכון / פקדון / אג"ח נסחרת / מק"מ וכד'.. בסכום העולה על 643 אש"ח (2014) ובגינן אין פטור ממס.
 • מי שלו הכנסות ממכירת ני"ע  (הנסחר בבורסה בישראל / זר) בסכום העולה על 811 אש"ח.
 • יחיד שהותרה לו פריסת מס על הכנסותיו ממענק פרישה מעבודה, כמשך שנות הפריסה.
 • מי שלו הכנסה משכר ספורטאים.​​


מי פטור מהגשת דוח אישי ?
 • מי שלו הכנסות ממשכורת שנתית הנמוכות מ – 649 אש"ח. (2014)
 • מי שלו הכנסות מדמי שכירות במסלול 10%, בסכום הנמוך מ - 337 אש"ח.
 • מי שנצמחה לו הכנסה / רווח מני"ע מחוץ לישראל בסכום הנמוך מ -  337 אש"ח ושולמה בגינה מקדמת מס.
 • מי שלו הכנסה מקצבה מחוץ לישראל בשל עבודתו במדינת חוץ (עולה / תושב חוזר) בסכום הנמוך    מ - 337 אש"ח.
 • מי שלו הכנסות ריבית בגין תוכניות חסכון / פקדון / אג"ח נסחרת / מק"מ וכד'.. בסכום הנמוך מ -  644 אש"ח (2014).
 • מי שלו הכנסות ממכירת ני"ע  (הנסחר בבורסה / זר) בסכום הנמוך מ - 811 אש"ח.
 • מי שפקיד שומה פטרו מהגשת דוח.
 • תושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ,שעלו ארצה לאחר 1/2007 – פטורים מהגשת דוח למשך 10 שנים לגבי הכנסותיהם שהופקו בחו"ל או שמקורן בנכסים בחו"ל.​מידעים הנדרשים לדוח ואי הגשתו :
מי מהמנויים לעיל ש"נלכד" ברשת המס, חייב בהגשת דוח שנתי על הכנסותיו והכנסות בת זוגו וילדיו שמתחת לגיל 18.
הדוח האישי יכלול את כל הכנסותיהם מכל המקורות (כולל הפטורות) ויכלול בחשבון את כל הניכויים הזיכויים  ותשלומי המס ששולמו על החשבון בשנת המס.
הגשת הדוח באיחור / אי הגשתו הינה עבירה פלילית, הגוררת סנקציות קשות ולא נעימות מצד רשות המסים ובכללן קנסות, עיקולים וקביעות מס.

שומות המס שבדרך
תוצאת דוח המס השנתי משקפת את ההכנסות החייבות במס נטו ואת חבות המס לתשלום / להחזר של התא המשפחתי והכל בהתאם לפרופילי המס של הנישום ובת זוגו.
עם גמר קליטת נתוני הדוח ברשות המיסים, יעברו אלה בעת הצורך לבחינת ביטוח לאומי לשם בחינת חבות המס אליו.
אלה ואלה יפיקו לנישום שומות מס לתשלום / החזר והכל בכפוף למקדמות מס השוטפות ששולמו ולהגדרתו ברשויות מס אלה.

מה מציע משרדנו ?
משרדנו יעניק לכם מניסיונו רב השנים בעריכה והגשת דוחות אישיים ללקוחותיו המרוצים. באופן מקצועי תוך ניצול מלוא הטבות מס ותכנוני המס המגיעות לכם.
משרדנו ינחה אתכם באופן אישי ואדיב באשר למסמכים הנדרשים להגשה, כשלבסוף משרדנו יערוך אותו באופן מקצועי, ישדר אותו כנדרש למחשבי רשות המיסים וידאג להגשתו לפקיד שומה.
כל תפקידכם יהיה להגיע לפגישת עבודה ברוח נעימה ואדיבה, בה תשמעו סקירה על הדוח ותוצאותיו המיסויות, כשבסופה תדרשו לחתימותכם המתבקשות.

מספר חודשים לאחר הגשת הדוח, תקבלו את טופס השומה השנתית למענכם הרשום, אותו תתבקשו להמציא למשרדנו לשם בדיקת תקינותה והתאמתה לדוח שהוגש ע"י משרדנו.

שירות זה מוצע הן ללקוחות המשרד והן לכל נישום באשר הוא, הנדרש בהגשת דוחותיו לרשויות המס.​

והכל במקצועיות, מהימנות ואדיבות !!!

לצורך הגשת דו"ח אישי התקשר ותאם עוד היום פגישת ייעוץ ראשונה חינם: אלירן אילון רואה חשבון 050-8865380

כל האמור באתר אינו מהווה חוות דעת, אינו תחליף ליעוץ משפטי, נועד למתן אינפורמציה בסיסית וראשונית בלבד,
אינו מהווה מענה לכלל הנסיבות ואינו בא להחליף יעוץ אישי ופרטני מאת רואה חשבון.