לקביעת פגישה וייעוץ חייגו אלינו: 050-8865380

פסילת ספרי חשבונות ואי רישום תקבול

פסילת ספרי חשבונות
ואי רישום תקבול


סעיף 145ב לפקודת מס הכנסה :
כל נישום, חייב עם קבלת תקבול הקשור עם עסקו, בהפקת תיעוד פנים באופן מיידי !  
אי רישום התקבול מיידית וללא סיבה מספקת פירושם, היעדר ציות להוראות החוק, המאפשרים לפקיד השומה לפסול את ספרי הנישום ללא שיקול דעת. 
עונש חמור זה מוטל, כיוון ואי רישום תקבול בספרי העסק, מערער את אמינות ספרי הנישום בעיני רשויות המסים ומציג בפניה מצגי שווא באשר להכנסות ורווחי העסק ולשומת מס אמת על עסקו.

בהתאם להוראות הפקודה, חייב כל נישום בעת קבלת תקבול הקשור עם עסקו, להפיק באופן מיידי, תיעוד פנים.
כגון : קבלה / סרט קופה רושמת / חשבונית מס / רישום בספר פדיון יומי / תיעוד אחר, הכל בהתאם להוראות ניהול ספרים החלים עליו. לא נהג כן הנישום, יראו את פנקסיו – "כבלתי קבילים" אלא אם שוכנע פקיד שומה כי היתה סיבה מספקת לאי הרישום.

ההוראות ופסקי הדין מספקות הצצה לפרשנות הניתנת ל"מיידיות" הפקת תיעוד הפנים, ול"סיבות המספקות" הצדקה לאי ציות לחוק, באופן זה :
"מיידי" - בסמוך לקבלת התקבול ולפני ביצוע כל פעולה אחרת כלשהי והכל בהתאם לנסיבות של כל אירוע, לטיב העסקה, מיקום העסקה, וכד'..
"סיבה מספקת" – נסיבות נדירות ביותר המעידות באמת ובתמים על היעדר יכולת הנישום להפיק את התיעוד המבוקש בשל גורמים שאינם תלויים בו ושנכפו עליו בניגוד לרצונו, כגון תופעת בריאות חריגה, כח עליון וכד'...
[לידיעה, כל הנסיבות הטכניות למינהן העולות אגב ביקורת, לא מנעו פסילות ספרי נישומים]

תשומת הלב, כי גם במקרה של אי רישום תקבול בו פעל הנישום בתום לב וללא כל כוונה להשתמטות ממס, לא ישמש לו הדבר כהגנה מפני פסילת ספריו.
נישום שנתפס באי רישום תקבול תוך כדי חשד / כוונה להעלמת מס, או המתנהל בשיטתיות לקויה בעת רישומי התקבולים, עשוי למצוא עצמו בהתנהלות חסרת סיכוי מול רשויות המס בניסיון להוכיח חפותו.  

לפיכך מומלץ מאוד על כל נישום, לקבוע נהלים פנימיים והולמים בכפוף לאופי פעילות עסקו, טיבו, מיקומו וכישורי עובדיו, באופן שיאפשרו לו ציות יעיל ודווקני להוראות החוק.
נישום החולק על החלטת פסילת ספריו, רשאי לספק ראיות חדשות ולבקש בכתב תוך כדי שימוע בפני פקיד השומה, תוך 15 יום מיום קבלת ההחלטה, לעיין מחדש בהחלטתו ואף לשנותה.
דחה פקיד שומה בקשת הנישום לאחר שימוע, רשאי הוא לערער על החלטת פקיד שומה בפני בימ"ש המחוזי תוך 60 יום מקבלת הודעת הפסילה.

אי רישום שני תקבולים / יותר :
נישום שבשנת מס אחת, או ב – 12 חודשים רצופים (בין 2 שנות מס) לא רשם תקבול פעמיים / יותר, יהיו פנקסיו פסולים גם ב – 2 שנות מס שקדמו לשנת המס בה לא נרשמו התקבולים.
כלומר, פנקסי הנישום יהיו בלתי קבילים סה"כ  – 3 שנים. הפסילה תחול גם אם בשעתו נתקבלו הדוחות ואף נערכה להן שומה.

הסנקציות בשל פסילת ספרים ו/אי ניהול פנקסים :
בהתאם לפקודה, מוטלים על הנישום סנקציות בשל פנקסים בלתי קבילים או אי ניהול פנקסים נכון, או שניהלם אך לא ביסס את הדוח עליהם:
1.    הגבלת ניכויים וקיזוזים [33] : פירושם אי התרת הוצאות שהגיש הנישום ע"פ חשבונותיו ולשום אותו בהתאם למיטב השפיטה. 
       1.1    אי קיזוז הפסדים משנים קודמות. (בפסילת ספרים)
       1.2    אי קיזוז חובות אבודים והפסדים ואי הכרה בהפסד שנתי. (בפסילת ספרים בנסיבות מחמירות)
       1.3    אי קיזוז פחת, ריבית, חובות אבודים, הפסדים צבורים והפסד השנה. (באי ניהול  
                פנקסים ובדוח שאינו מבוסס על פנקסים) [פחת שלא הותר יראוהו כאילו הותר ופירושו "שהלך לאיבוד" גם לענין רווח הון]

2.    אי התרת הוצאות הכרוכות בתשלום המס – הוצאות משפטיות הכרוכות בתשלום המס לא יותרו אם קבע בימ"ש / ועדה                לקבילות פנקסים שהיה בערעור משום הטרדה וללא צידוק סביר להגשתם.

3.    ביטול מדרגות מס ראשונים (שיעורי מס התחלתיים – 10% , 14% 21% ) 
       3.1    על הכנסות מיגיעה אישית וכן על יחיד שמלאו לו 60 שנה, קביעת שיעור מס התחלתי של 30% מהשקל הראשון                             (במקרה של אי ניהול פנקסי חשבונות / אי ניהול פנקסים קבילים)
       3.2    הכנסה שיש חובה לנהל פנקסים ולא נוהלו / נוהלו בחלק מהתקופה / נוהלו והדוח לא התבסס עליהן – הגדלת                                שיעורי המס בכל שלב ב – 10% בשנה הראשונה להפרה, וב-20% בשנה השניה להפרה ואילך. ובמקביל יוגדלו                             המקדמות ב – 20%  (כשתוספת המס היא 10%) וב – 40% (כשתוספת המס היא 20%)

4.    אי החזר מס ביתר [159א] – לדוח שהגיש הנישום, כשבשנה האחרונה לגביה נערכה שומה היו פנקסי חשבונותיו בלתי
       קבילים, אלא אם כן הוכיח הנישום כי העילה לאי קבילות פנקסים לא היתה קיימת בשנת המס לגביה נדרש ההחזר.

5.    עבירה פלילית [216] – 

6.    ביטול אישור הניתן למוסד ציבורי לענין סעיף 46 (זיכוי בגין תרומות) ואי פטור ממס שבח ורכישה.

7.    חוק עסקאות גופים ציבוריים – ביטול אישור ע"פ חוק זה ומניעת התקשרות עם גופים ציבוריים.

8.    תקנות ניכוי מס במקור – מי שלא ניהל פנקסים קבילים יוגדל שיעור הניכוי ב – 10% על המצוין ע"פ חוק, מהמקורות/עבודות          הבאים : בניה והובלה, עבודות הלבשה, מתכת, עבודות חשמל, אלקטרוניקה, עבודות הובלה (המחא"ה) שירותים וטובין, עיבוד        יהלומים, עבודה חקלאית.


היבטי מס ערך מוסף בנושא :
בהתאם לסעיף 66 לחוק מע"מ חייב עוסק לנהל פנקסיו.

תקנות מע"מ (ניהול פנקסי חשבונות) – 1976, הסדירו את אופן ניהול פנקסי העסק ע"פ חוק.

סעיף 77 לחוק מע"מ מתייחס לפנקסים לא קבילים של עוסק באחד המצבים הבאים :
1. לא רשם תקבול שהיה עליו לרשום.
2. הוציא העוסק חשבונית מס שלא כדין.
3. ניכה מס תשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה שלא כדין. (חשבוניות פיקטיביות)

תשומת הלב כי גם רשויות מע"מ רשאים להתבסס על קביעת פקיד השומה באשר לפסילת ספריו של נישום, במקרה ולא הגיש הנישום ערר על החלטת פ"ש ולא ערער לבימ"ש.

לסיכום, אי רישום תקבול ע"פ ההוראות, יחד עם היעדר סיבה מספקת לאי הרישום, יביאו לפסילת ספרי הנישום ללא שיקול דעת של רשויות המס, אלא אם שוכנע פקיד שומה כי היתה סיבה מספקת לאי הרישום האמור.

כל האמור באתר אינו מהווה חוות דעת, אינו תחליף ליעוץ משפטי, נועד למתן אינפורמציה בסיסית וראשונית בלבד,
אינו מהווה מענה לכלל הנסיבות ואינו בא להחליף יעוץ אישי ופרטני מאת רואה חשבון.