לקביעת פגישה וייעוץ חייגו אלינו: 050-8865380

ניהול ספרי חשבונות העסק

ניהול ספרי חשבונות העסק

המקור לחיוב
המקור לחיוב מערכת הנהלת חשבונות בעסק, נובע מהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) – 1973. (הוראות ניהול ספרים)
הוראות אלו קובעות ביחס לכל סוג עסק את התוספת הרלוונטית לו. ובכפוף לגובה מחזור פעילותו העסקית ולמספר המועסקים בו, גם את סוגי הספרים המתחייבים בעסק ואת אופן ניהולם.
 
כך למשל ניתן למצוא בהוראות ניהול ספרים סוגי עסקים כגון : יצרנים, סיטונאים, קמעונאים, בעלי מקצועות חופשיים, מתווכים, יהלומנים, נותני שירותים, קבלנים ועוד...
כשלכל אחד מהם, בהתאם להיקף מחזור פעילותו ולמספר המועסקים בו – נקבעו ספרי החשבונות שעליו לתעד ואופן ניהולם.

"מחזור" - סכום המכירות או תמורה בעד שירותים כולל מע"מ (12 חודשים) בשנת המס הקודמת או "בשנה הקובעת" (שנה בה נקבעה שומה סופית), הגבוה מבינהם.
"מועסקים" - כלל עובדים ובעלים.

יש להיות ערים לשינויים שעשויים לחול  במחזור פעילותו של הנישום, באופן שיש בהם שנה אחת להחיל עליו הוראות מסוג אחד ובשנה שלאחר מכן הוראות וספרים מסוג אחר.

סוגי הנהלת חשבונות 
כפועל יוצא של התוספת המיוחסת לכל נישום ונישום, נישום עשוי להיות חייב באחת מ -2 סוגי מערכות חשבונות :
  
1.הנהלת חשבונות כפולה - צורת רישום חשבונאית מלאה של כלל הפעולות בעסק, תוך תיעוד מלא של אספקטים כגון :
                                      בנק, לקוחות, ספקים, עובדים, הלוואות, מוסדות מס וכד'..

 
2.הנהלת חשבונות חד צידית - צורת רישום חשבונאית מצומצמת יותר של הפעולות בעסק, כשבדרך כלל כוללת לרוב את רישום                                                 ההכנסות וההוצאות ובמקרים מסויימים אף את הלקוחות והספקים.

כלל אצבע הוא, ככל שעסק גדול יותר מבחינת היקף מחזור פעילותו ומספר עובדיו, כך תתבקש ממנו מערכת חשבונות מקיפה ואמינה יותר דוגמת הנהלת חשבונות כפולה. מאידך עסקים בעלי מחזור פעילות ומספר עובדים קטן – יסתפקו במערכת חשבונות חד צידית.

תשומת הלב, כי פעילות עסקית הנדרשת להנהלת חשבונות כפולה, תחייב בתום השנה אף בהגשת מאזן בנוסף על הגשת דוח רווח והפסד. מבוקר ע"י רו"ח או לא – תלוי בסוג ההתאגדות.
 
אי הקפדה על הנהלת חשבונות תקינה :
אי הקפדה או התעלמות בעל העסק מההוראות הנוגעות לניהול ספריו או מילויים באופן חלקי, עשוי לגרום לקביעה כי ספריו אינם קבילים – ליקוי, ואף לפסילת ספריו באופן גורף.
לפיכך ראוי ונכון לכל בעל עסק לבחון האם ספרי התיעוד בעסקו (פנקסים) הם כמתבקש בהתאם להוראות החלות עליו, והאם הם מתנהלים בצייתנות להוראות ניהול ספרים.
על השלכותיה החמורות של פסילת ספרי העסק, ראה מאמר נפרד.
 
 

כל האמור באתר אינו מהווה חוות דעת, אינו תחליף ליעוץ משפטי, נועד למתן אינפורמציה בסיסית וראשונית בלבד,
אינו מהווה מענה לכלל הנסיבות ואינו בא להחליף יעוץ אישי ופרטני מאת רואה חשבון.